Zwroty i reklamacje towarów zakupionych na stronie internetowej labrana.pl :

I. ZWROT TOWARU

1.    Zgodnie z ustawą z z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) Klient może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje na końcu lub w naszym Regulaminie.

2.     W przypadku odstąpienia od umowy Sklep i Klient zobowiązani są do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Koszt odesłania Towaru do Sklepu ponosi Klient.

3.   Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru. Wraz z odesłaniem Towaru Klient powinien zwrócić wszelkie rzeczy, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego Towaru. W przypadku odmowy zwrotu ww. rzeczy Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych Towarów, pomniejszonych o wartość gratisu - zgodnie z jego ceną. Towar zwracany przez Klienta w związku z odstąpieniem od umowy, powinien być kompletny, w stanie niezmienionym, chyba że jego zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

       Zwrot Towaru następuje na adres: Solarium La Playa Beata Kołakowska; ul. Warszawska 50/1c; 06-400 Ciechanów.

Zobacz formularz zwrotu

 

II. REKLAMACJA TOWARU

1.  Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów zakupionych w sklepie należy składać na adres: labrana.sklep@gmail.com. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy podać numer telefonu Klienta, dla celów kontaktu. Zapytania związane z przebiegiem realizacji zamówienia bądź zgłoszenia reklamacyjnego również należy kierować na adres: labrana.sklep@gmail.com.

2.     W niektórych przypadkach Sklep może poprosić o przesłanie zdjęć Towarów podlegających reklamacji.

3.  Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie powiadomiony, z informacją w jaki sposób braki należy uzupełnić.